Thông báo Về việc điều chỉnh thời gian đăng ký và đặt cọc tham dự đấu giá cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP tại Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả

Thông báo Tổng công ty Xây dựng Hà Nôi - CTCP trở thành công ty đại chúng
Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (Hancorp) thông báo về việc điều chỉnh thời gian đăng ký và đặt cọc tham dự đấu giá cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP tại Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả như sau:
Quy chế Đấu giá ngày 26/01/2016 Điều chỉnh
Thời gian đăng ký và đặt cọc Từ 8h30 ngày 27/01/2016 đến 15h30 ngày 23/02/2016 Đến 15h30 ngày 31/03/2016
Thời gian nộp phiếu đấu giá Chậm nhất 10h00 ngày 02/03/2016 Chậm nhất 10h00 ngày 08/04/2016
Thời gian đấu giá 15h00 ngày 02/03/2016 15h00 ngày 08/04/2016
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc Từ 02/03/2016 đến 11/03/2016 Từ 11/04/2016 đến 15/04/2016
Thời gian nộp tiền mua cổ phần trúng đấu giá Từ 02/03/2016 đến 16h00 ngày 11/03/2016 Từ 11/04/2016 đến 16h00 ngày 20/04/2016
Các nội dung khác của Quy chế bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Hancorp tại CTCP Đầu tư Đèo Cả không thay đổi.
Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần, nhà đầu tư tham khảo tại địa điểm đăng ký và các website:www.hancorp.vn , www.shbs.com.vn
Hancorp