Một số hình ảnh điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trực tuyến của Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trực tuyến
Ông Đậu Văn Diện – Chủ tịch HĐQT Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021 trình  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trực tuyến
Ông Nguyễn Đỗ Quý – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021 trình  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trực tuyến
Ông Nguyễn Minh Cương – Thành viên HĐQT, Phó TGĐ trình bầy các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trực tuyến
Ông Dương Ngọc Quang – Thành viên HĐQT, Phó TGĐ trình bầy chương trình và Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trực tuyến
Ông Đinh Công Thụy – Trưởng BKS Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021 trình  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trực tuyến