Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của Hancorp tại CTCP Đầu tư Lạc Hồng

Thông báo Tổng công ty Xây dựng Hà Nôi - CTCP trở thành công ty đại chúng

Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP tại Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng được tổ chức vào ngày 08/07/2015 như sau:

TỔNG HỢP KẾT QUẢ BÁN ĐẤU GIÁ
v Tên tổ chức đấu giá Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP
v Cổ phần bán đấu giá Cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng
v Số cổ phần đưa ra đấu giá 810.000 cổ phần
v Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
v Giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần
v Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá 02 nhà đầu tư
Trong đó:
Tổ chức: 00 nhà đầu tư
Cá nhân: 02 nhà đầu tư
v Tổng số khối lượng đăng ký mua: 810.000 cổ phần
v Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 02 phiếu
v Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 810.000 cổ phần
v Khối lượng đặt cao nhất: 648.000 cổ phần
v Khối lượng đặt thấp nhất: 162.000 cổ phần
v Giá đặt mua cao nhất: 10.000 đồng/cổ phần
v Giá đặt mua thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phần
v Giá đấu thành công cao nhất: 10.000 đồng/cổ phần
v Giá đấu thành công thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phần
v Giá đấu thành công bình quân: 10.000 đồng/cổ phần
v Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 02 nhà đầu tư
Trong đó:
Tổ chức 00 nhà đầu tư
Cá nhân 02 nhà đầu tư
v Tổng số lượng cổ phần bán được 810.000 cổ phần
v Trong đó. số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài 0 cổ phần
v Tổng giá trị cổ phần bán được 8.100.000.000 đồng
v Thời gian nộp tiền mua cổ phần 8h30 ngày 09/07/2015 đến 16h00 ngày 18/07/2015
v Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc 8h30 ngày 09/07/2015 đến 16h00 ngày 15/07/2015
Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP trân trọng thông báo để Quý nhà đầu tư được biết.

HANCORP