Thông báo hủy tổ chức đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (Hancorp) tại Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả

Thông báo hủy tổ chức đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (Hancorp) tại Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả

Kết quả nhận đăng ký tham dự đấu giá cổ phần của Hancorp tại Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả đến 15h30 ngày 31/03/2016 như sau
* Tổng số nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần : 0 nhà đầu tư
* Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua : 0 cổ phần

Căn cứ Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP tại Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả, do không có nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá nên CTCP Chứng khoán SHB sẽ không tổ chức cuộc đấu giá như đã công bố.
Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP trân trọng thông báo.

Hancorp