Bộ Xây dựng điều chỉnh Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP giai đoạn 2013 – 2015

Bộ Xây dựng điều chỉnh Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP giai đoạn 2013 – 2015

Ngày 27/02/2015 Bộ Xây dựng ra Quyết định số 248/QĐ-BXD điều chỉnh Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (Hancorp) giai đoạn 2013 – 2015 được phê duyệt tại Quyết định số 618/QĐ-BXD ngày 26/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng điều chỉnh Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP giai đoạn 2013 – 2015
Theo Quyết định này, Bộ Xây dựng điều chỉnh nội dung liên quan đến việc thoái vốn của Hancorp tại Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả là thực hiện thoái 100% vốn góp của Hancorp tại Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả. Theo đó, dự kiến trong năm 2015, Hancorp sẽ thực hiện thoái 17.521.875 cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả (tương ứng giá trị theo mệnh giá: 175.218.750.000 đồng).

On Feb 27th 2015, MOC issued the decision No. 248/QĐ-BXD on adjusting the restructuring scheme of Hancorp – joint stock company for the period of 2013 – 2015 which approved in Decision No. 618/QĐ-BXD dated 26/06/2013 of MOC.
Pursuant to this Decision, MOC allowed Hancorp to sell its 100% equity stake in Deoca Investment Jsc. That means Hancorp will auction 17,521,875 shares (with face value of 175,218,750,000 VND) of DeoCa Investment Jsc in 2015

Hancorp