Báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất quý II năm 2021 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP

1. Báo cáo Tài chính Hợp nhất giữa niên độ quý II năm 2021 của HANCORP

Xem chi tiết tại: https://drive.google.com/file/d/1lBMBS48KD3AQsdHc7fsJYwmTTeSnyM6R/view?usp=sharing

2. Báo cáo Tài chính riêng quý II năm 2021 của HANCORP

Xem chi tiết tại: https://drive.google.com/file/d/1oD_bCVIvjbS41ZsFkT12NsmLKC7Dc9Pv/view?usp=sharing