Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP

 1. Thông báo mời họp ĐHĐCD thường niên năm 2018
 2. Chương trình ĐHĐCD thường niên năm 2018
 3. Giấy đăng kí tham dự ĐHĐCĐ năm 2018
 4. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2018
 5. Báo cáo SXKD năm 2017 và Kế hoạch năm 2018
 6. Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCD thường niên năm 2018
 7. Báo cáo của BKS trình ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2018
 8. Báo cáo Tài chính riêng năm 2017
 9. Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2017
 10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2018
 11. Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và KH năm 2018
 12. Tờ trình phê duyệt KQKD và đầu tư năm 2017, KH năm 2018
 13. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017