Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Hancorp

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Nhiệm kỳ 2014-2019) của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP như sau:

1.Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông:

Thời gian: 08h30’ ngày 19 tháng 6 năm 2019

Địa điểm: Khách sạn Pan Pacific Hà Nội, số 1 đường Thanh Niên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

2.Thành phần tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/5/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam hoặc những người được ủy quyền tham gia hợp lệ.

Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức)

3.Chương trình Đại hội: (gửi kèm theo thông báo)

4.Đăng ký tham dự:

Sau khi nhận được thông báo mời họp, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền) tới:

Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP

Địa chỉ: Số 57 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (84 4) 3943 9095  Fax: (84 4) 3943 9521

Đăng ký tham dự đại hội xin gửi về địa chỉ trên trước 14h00’ ngày 18/06/2019.

5.Tài liệu gửi kèm theo Thông báo:

 1. Thông báo mời họp Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2019

 2. Giấy đăng ký tham dự Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2019

 3. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2019

 4. Chương trình họp Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2019

 5. Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019

 6. Báo cáo tổng kết hoạt động của hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019

 7. Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội CĐ thường niên năm 2019

 8. Tờ trình phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2019

 9. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

 10.Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

 11. Tờ trình thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2018

 12. Công văn thông qua các nội dung biểu quyết tại đại HĐCĐ năm 2019

 13. Quy chế tổ chức họp Đại hội ĐCĐ thường niênăm 2019

 14. Quy chế ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2019