Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP tại CTCP Đầu tư Lạc Hồng

Thông báo Tổng công ty Xây dựng Hà Nôi - CTCP trở thành công ty đại chúng

Thông báo về kết quả đăng ký đấu giá mua cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP tại Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng như sau

I. THÔNG TIN VỀ ĐỢT ĐẤU GIÁ
v Tổ chức chào bán : Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP
v Tên cổ phần chào bán : Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng
v Số lượng cổ phần đấu giá : 810.000 cổ phần
v Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
v Giá khởi điểm : 10.000 đồng/cổ phần

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ
v Tổng số nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần : 02 nhà đầu tư
· Nhà đầu tư cá nhân trong nước
· Nhà đầu tư tổ chức trong nước :
: 02 nhà đầu tư
00 nhà đầu tư
v Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua : 810.000 cổ phần

III. NỘP PHIẾU THAM DỰ VÀ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ
v Thời hạn nộp Phiếu tham dự đấu giá
· Đối với nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá tại Tổ chức thực hiện đấu giá: Nhà đầu tư bỏ phiếu trực tiếp vào
thùng phiếu được niêm phong chậm nhất là 10h30 ngày 08/07/2015
· Đối với nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá bằng thư đảm bảo qua đường bưu điện: Trước 15h30 ngày 07/07/2015
(theo thời điểm SHBS ký nhận với bưu điện)
v Thời gian tổ chức đấu giá: 15h00 ngày 08/07/2015
v Địa điểm tổ chức đấu giá: Trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán SHB, số 2A Phạm Sư Mạnh, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP trân trọng thông báo.

HANCORP