Thành lập Công ty cổ phần Hancorp1

Thông báo Tổng công ty Xây dựng Hà Nôi - CTCP trở thành công ty đại chúng

Bộ Xây dựng vừa chính thức có văn bản gửi Tổ đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP nêu quan điểm của Bộ về việc thành lập Công ty cổ phần Hancorp1:

Căn cứ Quyết định số 618/QĐ-BXD ngày 26/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt Đề án tái cơ cấu của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội giai đoạn 2013 – 2015 và Quyết định số 248/QĐ-BXD ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng điều chỉnh Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP giai đoạn 2013 – 2015; Bộ Xây dựng chấp thuận chủ trương theo đề nghị của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Hancorp1 trên cơ sở tổ chức lại Chi nhánh Hancorp 1 – đơn vị trực thuộc Tổng công ty; với tỷ lệ vốn góp chiếm 51% vốn điều lệ.

Bộ cũng yêu cầu Tổ đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP biểu quyết và chỉ đạo thành lập Công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật.

baoxaydung.com.vn