Ông Nguyễn Minh Cương – ủy viên HĐQT, Phó TGĐ đã bán 50.400 cổ phiếu HAN

ÔNG NGUYỄN MINH CƯƠNG – ỦY VIÊN HĐQT, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC – ĐÃ BÁN 50.400 CỔ PHIẾU HAN

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Cương
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: HAN
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 50.400 CP (tỷ lệ 0,04%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.400 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 50.400 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 30/11/2020
– Ngày kết thúc giao dịch: 02/12/2020