Thông báo chuyển nhượng cổ phiếu HAN

Ông Nguyễn Minh Cương – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc – đăng ký bán 50.400 CP; Ông Dương Ngọc Quang – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc – đăng ký bán 58.200 CP; Ông Nguyễn Đỗ Quý – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc – đăng ký bán 30.000 CP; Bà Võ Thị Thu Hương – Thành viên BKS – đăng ký bán 10.100 CP

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Cương

 • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
 • Mã chứng khoán: HAN
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 50.400 CP (tỷ lệ 0,04%)
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.400 CP
 • Mục đích thực hiện giao dịch: Phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân
 • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
 • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/11/2020
 • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 24/12/2020.

 2. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đỗ Quý

 • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
 • Mã chứng khoán: HAN
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 30.000 CP (tỷ lệ 0,02%)
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 30.000 CP
 • Mục đích thực hiện giao dịch: Phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân
 • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
 • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/11/2020
 • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 24/12/2020.

3. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Dương Ngọc Quang

 • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
 • Mã chứng khoán: HAN
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 58.200 CP (tỷ lệ 0,04%)
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 58.200 CP
 • Mục đích thực hiện giao dịch: Phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân
 • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
 • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/11/2020
 • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 24/12/2020.

4. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thị Thu Hương

 • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
 • Mã chứng khoán: HAN
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.100 CP (tỷ lệ 0,01%)
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.100 CP
 • Mục đích thực hiện giao dịch: Phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân
 • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
 • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/11/2020
 • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 24/12/2020