Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

NỘI DUNG BIÊN BẢN HỌP

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019