Bộ Xây dựng góp ý về Nhiệm vụ lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Bộ Tài Nguyên và Môi trường góp ý về Nhiệm vụ lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030.
Trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 5251/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 26/9/2018 gửi Bộ Xây dựng về việc xin ý kiến Nhiệm vụ lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030.

Theo Bộ Xây dựng, việc xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030 là triển khai thực hiện theo Luật Quy hoạch 2017 và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Văn bản số 4096/VPCP-KTTH ngày 05/5/2018.

Cụ thể, theo Điểm b Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 24/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng Quy hoạch quốc gia quy định Hội đồng “Chỉ đạo quá trình tổ chức lập Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch không gian biển quốc gia, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Vì vậy, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường làm rõ trong nội dung Nhiệm vụ sự phù hợp với Luật Quy hoạch và tuân thủ Quyết định số 1226/QĐ-TTg nêu trên.

Ngoài ra, về sản phẩm, kết quả của nhiệm vụ (trang 32, 33) đề nghị nghiên cứu đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường căn cứ nội dung dự thảo Thông tư quy định về giá trong hoạt động quy hoạch của Bộ Tài chính để xác định chi phí lập quy hoạch.