Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ ông Nguyễn Đỗ Quý và bà Võ Thị Thu Hương

1 ÔNG NGUYỄN ĐỖ QUÝ – ỦY VIÊN HĐQT, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

– ĐÃ BÁN 0 CP
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đỗ Quý
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: HAN
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 30.000 CP (tỷ lệ 0,02%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 30.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 30.000 CP (tỷ lệ 0,02%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 30/11/2020
– Ngày kết thúc giao dịch: 23/12/2020

2. BÀ VÕ THỊ THU HƯƠNG – THÀNH VIÊN BKS

– ĐÃ BÁN 6.500 CP
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thị Thu Hương
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
– Mã chứng khoán: HAN
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.100 CP (tỷ lệ 0,01%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.100 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 6.500 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.600 CP (tỷ lệ 0%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do không khớp lệnh hết với giá kỳ vọng
– Ngày bắt đầu giao dịch: 02/12/2020
– Ngày kết thúc giao dịch: 07/12/2020