Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ – Dương Ngọc Quang

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Dương Ngọc Quang

  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
  • Mã chứng khoán: HAN
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 58.200 CP (tỷ lệ 0,04%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 58.200 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã bán: 58.200 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 100 CP
  • Ngày bắt đầu giao dịch: 30/11/2020
  • Ngày kết thúc giao dịch: 18/12/2020