Thông báo thoái toàn bộ vốn góp của Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP tại Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội (VIBEX)

TRÍCH NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP THỨ 33 NGÀY 27/11/2020 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI-CTCP

Nội dung: Thoái toàn bộ vốn góp của Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP tại Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội (VIBEX)

Thời gian thực hiện: Trong quý IV/2020

Đề nghị các Nhà đầu tư quan tâm đến các nội dung thoái vốn nói trên của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP gửi thư quan tâm về địa chỉ:
Phòng Pháp chế – Tổng hợp, Tầng 2 – Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP 
Số 57 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Số điện thoại: 024.3822 7432

Thời hạn nhận thư quan tâm: Đến hết 16h00 ngày 18/12/2020

Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP sẽ cung cấp thông tin và lộ trình thoái vốn chi tiết cho các nhà đầu tư gửi thư quan tâm trong thời hạn nêu trên.