Khu nhà ở công vụ và thương mại N04A Đoàn Ngoại Giao

  • Tổng DT khu đất : 21 501 m2, trong đó:
  • DT đất khu nhà Chung cư : 7224,8m2
  • DT đất Biệt thự : 5930m2
  • DT đất HTKT, CX, TDTT và GT : 8346,2m2
  • Tổng số căn hộ : 408 căn
  • Căn hộ công vụ : 80 căn
  • Căn hộ thương mại : 328 căn
  • Tổng số căn biệt thự : 16 căn
  • Biệt thự công vụ : 6 căn
  • Biệt thự thương mại : 10 căn